Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Thursday, February 11, 2016
 
Mẫu giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích Sinh hoạt - 2014
 
27/12/2013 10:37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

          Kính gửi: .............................................................................................................

Phần Bên mua điện ghi:

Tên Khách hàng đăng ký mua điện : ..................................................................................

Địachỉ hiện tại :  Số nhà, ngõ hẻm:...................Đường phố/thôn/ấp:..................................

Xã/phường/thị trấn:..................................Huyện/thị xã/TP/Quận:......................................

Số điện thoại:...............................; Số ĐT đăng ký nhận tin nhắn (SMS):.............................

Số Fax........................................ ; Email………......................................………..(1)

Tài khoản số :……......…………..Tại ngân hàng:…………………..........……………....

Đề nghị mua điện 1 pha     £   ; 3 pha     £  để sử dụng vào mục đích ngoài mục đích sinh hoạt.

Mục đích sử dụng điện:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Tỷ lệ điện năng sử dụng cho mục đích khác (nếu có):..........................................(2)

Công suất đăng ký sử dụng : ……………kW (kèm theo bảng kê thiết bị điện, chế độ  công suất sử dụng điện và mục đích sử dụng của từng thiết bị);

Địa chỉ nơi sử dụng điện: Số nhà, ngõ hẻm:.....................................................................

Đường phố/thôn/ấp:......................................Xã/phường/thị trấn:.......................................

Huyện/thị xã/TP/Quận:.......................................................................................................

Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện £; Đang dùng công tơ chung    £  

Hồ sơ kèm theo: ......................................................................................................(3)

Thời gian Bên bán điện nhận đơn               ........, ngày..........tháng..........năm............

   Ngày….tháng…..năm…..                                              Đại diện Bên mua điện (4)

Người nhận đơn (ký, ghi rõ họ và tên)                             (ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

    

   

      Xác nhận của Bên mua điện                             Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc

                cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền

 

 

      

 

 

      Các điểm (1), (2), (3), (4) xem hướng dẫn ghi ở mặt sau của Giấy đề nghị này.

 

 

Phần Bên bán điện ghi: Bên Bán đánh dấu vào ô trống những giấy tờ có trong Hồ sơ:

£Giấy đề nghị mua điện;                            £ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;   

£  Giấy phép đầu tư;                                     £ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

£  Quyết định thành lập đơn vị;                  £  Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất

£  Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan  có thẩm quyền;     

£  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện£ Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

                  

 

 

HƯỚNG DẪN

(1):  Thông tin không bắt buộc phải ghi;

(2):  Trường hợp mua điện ngoài mục đích sinh hoạt là chính còn có thêm mục đích sử dụng điện khác cần ghi rõ: Sản xuất gì? kinh doanh dịch vụ gì?.

(3):  Hồ sơ mua điện kèm theo: Hai loại giấy tờ sau (bản sao có công chứng hoặc chứng thực):

a.    Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)

Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi đề nghị mua điện.

b.    Một trong các giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị). Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện.

(4): Trường hợp tổ chức đề nghị mua điện: Đại diện Bên mua điện ký tên và đóng dấu.

 

 

TIẾT KIỆM ĐIỆN

F  Tắt những thiết bị không thực sự cần thiết khi ra khỏi nhà, phòng làm việc.

F  So với đèn sợi đốt:

+ Đèn huỳnh quang có thể tiết kiệm được gần 4 lần.

+ Đèn compact có thể tiết kiệm được gần 80% điện năng sử dụng.

F  Không sử dụng đồng thời và hạn chế dùng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện như (bếp điện, bàn là, ấm điện điều hoà nhiệt độ, bình đun nước nóng …) vào các giờ cao điểm.


Khi mua sắm các thiết bị điện nên sử dụng các loại thiết bị có dán nhãn công nhận là thiết bị tiết kiệm điện.

 

 

 

13728 lượt xem.
Các tin khác :Top  |  Home